gustavothomasbutohvlog:

Butoh Improvisation at Loch Na Gainimh (July 21st, 2014) from Gustavo Thomas on Vimeo.

Gustavo Thomas Butoh Vlog: Butoh Improvisation at Loch Na Gainimh (July 21st, 2014)

Sutherland, Scotland

Darky dark Edinburgh…


Calton Hill (Edinburgh, Scotland. #Photograph by Gustavo Thomas © 2014)