gustavothomasbutohvlog:

Haikú 1

(From my Butoh Vlog. By Gustavo Thomas. 2012)